B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Vzdělávání a autorizace v oblasti poradenství pro pozůstalé

Ilustrační foto

 

Žádná součást státní zdravotní, ani sociální péče v ČR nevěnuje systematickou pozornost pozůstalým, ačkoli velmi často trpí zdravotními, sociálními i psychickými problémy. Jednou ze základních podmínek pro zvýšení kvality života pozůstalých je neustálé prohlubování a zvyšování kvalifikace personálu v pohřebních, sociálních a poradenských službách.

 

Současná situace

Vláda ČR se ve svém usnesení č. 8/2008, jehož přílohou je dokument Kvalita života ve stáří, zavázala v opatření 7.I. zpracovat koncepci péče o truchlící a pozůstalé a vytvářet podmínky pro zvýšení kvality jejich života. Tento úkol je primárně v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj, které je dle kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy na úseku pohřebnictví jakožto metodický a řídící orgán. MMR se po 7 letech existence zákona o pohřebnictví přihlásilo v rámci této své agendy o nový strategický a koncepční úkol: chránit nejen pietu zemřelých, ale také pozůstalé. Na tomto ministerstvu vznikla v roce 2008 pracovní skupina pro tvorbu standardů v poradenství pro pozůstalé v čele s Naděždou Špatenkovou. Tato desetičlenná skupina vytvořila během dvou let při několika pracovních setkáních návrh nové dílčí kvalifikace Poradce v poradenství pro pozůstalé s cílem dosáhnout jeho publikování v Národní soustavě kvalifikací. Nedílnou součástí vytvořené kvalifikace je také otevření tématu péče o pozůstalé široké veřejnosti, protože pozůstalým je obecně věnována jen malá, nebo vůbec žádná pozornost. Státem dané směrnice by měly mít hodnotu skutečných morálních imperativů: skýtat základní horizont, který poradce vede k tomu, aby hledal a nacházel podobné způsoby, jak přizpůsobit vlastní poradenství pro pozůstalé hodnotám a základní vizi státu. Na druhé straně bude mít veřejnost možnost lépe podporovat, monitorovat a kontrolovat činnosti v tomto specifickém poradenství. Pozůstalí budou mít možnost využít publikovaný seznam služeb znalých, kompetentních a postojově zralých poradců. Pracovní skupina MMR pro tvorbu standardů v poradenství pro pozůstalé také vytvořila právě vycházející dvě příručky - pro pozůstalé a pro poradce  - "Pohřeb a jeho organizace". Bližší informace můžete získat na webových stránkách MMR.


Kořeny změny

U zrodu projektu autorizace v oblasti poradenství pro pozůstalé stála útlá kniha učebnicového charakteru psycholožky Naděždy Špaténkové Poradenství pro pozůstalé. Ve čtvrté kapitole se autorka knihy zabývala povinnými kompetencemi laického poradce, jeho péčí o sebe sama a prevencí syndromu vyhoření. V recenzi této knihy Tomáš Kotrlý upozornil odbornou veřejnost na z knihy vyplývající podstatnou změnu: poradenství pro pozůstalé není v ČR doménou speciálně vyškolených expertů, lékařů, zdravotníků, sociálních pracovníků či psychologů. Poradenství, ignorující vlastní zkušenost se smrtí a utápějící se pouze v duševních poruchách, není pravdivé. Zapojení pozůstalých do nápomoci novým pozůstalým patří k rysům občanské společnosti. Česká autorka u nás neobjevila žádný výcvikový program pro takto specializované poradenství, proto musela upozornit až na australský Certifikovaný (diplomovaný) kurz poradenství pro pozůstalé. Čtvrtou kapitolu knihy Poradenství pro pozůstalé se souhlasem autorky použilo Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) jako základní východisko pro vlastní tvorbu standardů laických služeb pro pozůstalé. Pohřební a zádušní obřady jsou podle něj v krizi a do uvolněného prostoru vstupuje poradenství pro pozůstalé.

Rámec kvalifikačního a hodnotícího standardu Poradce pro pozůstalé stanovuje zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Podle tohoto zákona jsou důležité skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Kvalifikační a hodnotící standard Poradce pro pozůstalé bude publikován na přelomu let 2010/2011 v Národní soustavě kvalifikací a ve Věstníku MŠMT. Jména autorizovaných osob budou publikována tamtéž nejdříve za čtvrt roku později. Proces autorizace zkoušejících je stanoven nejen ve zmíněném zákoně, ale MMR jako autorizující orgán musí postupovat i podle správního řádu, který ustanovuje zákonné lhůty pro odvolání.


Kdo se může stát poradcem pro pozůstalé

Jak již bylo v úvodu řečeno, poradce musí začínat v uvědomění si své vlastní smrtelnosti. V knihách Naděždy Špaténkové se dočteme i o antická Útěše, která se tázala svého adresáta, zda nelituje víc sebe samého než zesnulého, jejž oplakává. Truchlení není civilizační problém. Ale zpět k naší otázce. Dnes se může stát poradcem pro pozůstalé prakticky kdokoli, záleží na hodnocení zaměstnavatele a na samotném poradci, zda bude mít v takto specializovaném poradenství klienty. Jednou ze základních podmínek pro zvýšení kvality života pozůstalých je neustálé prohlubování a zvyšování kvalifikace personálu ve zdravotnických, sociálních, pohřebních, pečovatelských a poradenských službách. Tak to alespoň proklamuje vládní materiál Kvalita života ve stáří z roku 2008. Státu připadla úloha podporovat odbornou přípravu poradců pro pozůstalé. Osvědčení o získání dílčí kvalifikace Poradce pro pozůstalé může podle výše zmíněného zákona a hodnotícího standardu MMR získat každý plnoletý kandidát, u kterého autorizované osoby úspěšně ověřily jeho skutečné znalosti a dovednosti nezávisle na tom, kde, jak a kdy je získal.
Vzdělání v některé z pomáhajících profesí, psychoterapeutický výcvik, resp. specializovaný vzdělávací kurz zaměřený na oblast poradenství pro pozůstalé a případně praktické zkušenosti s poradenstvím jsou výhodou, ale nikoli podmínkou k přijetí žádosti o zkoušku.


Nároky na kandidáta nové kvalifikace

Doporučujeme ukončené úplné střední vzdělání, alespoň jednoletou praxi s pozůstalými pod dohledem supervizora, od něhož může být ke zkoušce vydáno doporučení, popřípadě alespoň od ředitele poradny, hospice, nemocnice, domova seniorů, pohřební služby, náčelníka hasičského záchranného sboru, první pomoci, policie, armády, horské služby. V případě, že je uchazeč sám v roli pozůstalého, požaduje se čestné prohlášení, že od úmrtí blízké osoby uběhlo minimálně 13 měsíců.

Součástí přípravy na zkoušku je vyplnění následujícího dotazníku, který uchazeč přikládá k ostatním dokladům:

První případ úmrtí, na který si vzpomínám, byla smrt (koho):
Bylo mi …….. let.
Vzpomínám si, že jsem měl následující pocity:
Úplně první pohřeb, kterého jsem se účastnil, byl……..
Bylo mi tehdy asi……..
Z tohoto zážitku si pamatuji…………….
Má poslední ztráta následkem smrti (jméno, vztah k zemřelému, okolnosti smrti):
Tuto ztrátu jsem překonal (jak, díky):
Nejtěžší pro mě byla smrt (koho):
Bylo to těžké, protože…
Nejvíce mi v truchlení pomáhalo….
Vůbec mi nepomáhá…
Nejvíc mě štve, když…
Vím, že jsem svůj zármutek zpracoval, když…


Obsah vlastní kvalifikační zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou částí, praktické a teoretické. V teoretické části se doporučuje ústní, nikoli písemné ověřování.
Uchazeči budou zadány činnosti, které jsou obsahem schváleného hodnotícího standardu dílčí kvalifikace Poradce pro pozůstalé. Konkrétní úkoly a jejich rozsah určí autorizovaná osoba. Praktická, dovednostní rovina kompetence, kterou by měl poradce ovládat, se nejčastěji projevuje při vlastní práci s klienty. Proto praktické ověřování se provádí řešením rozmanitých modelových situací s hráčem role (figurantem), který hraje roli „pozůstalého“ podle rámcového scénáře autorizované osoby. S celým kontextem situace je uchazeč předem seznámen. Modelové situace lze navodit také verbálně, zvukovým nebo obrazovým záznamem. Lze doporučit kombinování jednotlivých postupů. Například uchazeč může být do situace uveden obrazovým nebo zvukovým záznamem a následné řešení situace, má již předvést sám. První část situace je tedy navozena obrazovým záznamem, druhá část inscenační metodou, tzv. inscenační hrou. K povinnostem autorizované osoby patří včas inscenační hru ukončit a následně vyhodnotit.
Během modelových situací se především sleduje, jakým způsobem uchazeč pracuje s právy a potřebami pozůstalých – potřeba času, ticha, empatie, přístupu k realitě, respektování individuality. Po této praktické části následují otázky uvedené v dalších blocích. Doporučujeme praktickou část zkoušky zaznamenat audiovizuálně, a po dobu nezbytně nutnou ji archivovat. Zkouška je veřejná a má být rozvržena do více dnů.


Osvědčení o získání kvalifikace

Osvědčení, jehož formu podrobně upravuje vyhláška MŠMT, o získání dílčí kvalifikace Poradce pro pozůstalé, bude sice na úrovni maturitní zkoušky, ale na českém trhu práce bude mít pravděpodobně nevalnou cenu. Dvouletý pracovní pobyt ve Velké Británii u renomovaného hospice nebo absolvování sto hodinového kurzu ve specializované německé neziskové organizaci pro pozůstalé může mít pro českého zaměstnavatele větší cenu než lipovými listy ozdobený a státním znakem ochráněný diplom o znalostech a kompetencích v poradenství pro pozůstalé. Hodně bude záležet na dobré pověsti vybrané autorizované osoby, zda půjde o zralou osobnost a všeobecně uznávaného odborníka v psychologických vědách. Nelze zůstat lhostejný ani k právě probíhající odborné diskusi nad akreditací specializovaného přípravného vzdělávací kurzu, který má být zaměřený na tuto oblast a na přípravu ke kvalifikační zkoušce poradce. Nedílnou součástí vytvořené kvalifikace je také otevření tématu pozůstalých široké veřejnosti.

Pozůstalé nelze škatulkovat podle počtu a velikosti signifikatních ztrát, ani je nutit, aby své truchlení zbavili všech konvečních forem, všech naučených vybraností, všech nedobrovolně vnímaných šablon. Stačí, když je přimějeme uchopit samu skutečnost, vést je k hlubokému ponoru do jejich minulosti, vyzbrojit je praktickými rady související s pohřbem a jeho organizací, s hrobem a jeho symbolikou, abychom jednou mohli uctívat své předky stejně jako ty, kteří tu s námi zůstali.


Kontrakt mezi poradcem a pozůstalým

Zatím jsem neslyšel o žádném českém poradci, který by s pozůstalými uzavíral písemnou smlouvu a za své služby vyžadoval odměnu. Poradenství je zpravidla dotováno veřejnými projekty, které realizují jednotlivé církevní nebo občanské neziskové organizace. Podle mého názoru poradenství pro pozůstalé není v Česku plně etablovaná služba, kterou lze dělat pravidelně a na plný úvazek. Ideální by bylo tento typ poradenství řešit v interdisciplinárním týmu, počínaje provozovatelem zdravotnického zařízení přes sociální, pohřební a hřbitovní službu až po duchovní vedení. Proto také standard Poradce není posledním. Pracujeme na standardech nižší i vyšší úrovně: průvodce a terapeut pro pozůstalé.


Rizika autorizace poradenství pro pozůstalé

Leccos zde bylo naznačeno. Kdo by si o sobě nemyslel to nejlepší, když dostane cenu v soutěži, a kdo by sebou nepohrdal, když propadne u kvalifikačních zkoušek? Je třeba dávat velký pozor na to, aby se poradny a svépomocné skupiny nestaly ghetty pro pozůstalé, zaplněnými poradci, kteří se „zabydlí“ ve své nové identitě „vysvoboditele“.
Osobně vidíme určité riziko i v přehnaných očekáváních od poradců pro pozůstalé, jak ze strany samotných klientů, tak ze strany těch, kteří se této činnosti chtějí vyhnout, ačkoli je to v popisu jejich práce. Součástí úcty k člověku je sdělit pozůstalým informace, které mohou vyvolat nějaké emoce. Zatajování pro ně významných informací by mohlo do jisté míry poškodit jejich důstojnost. Nic se nezlepší, dokud se neoprostíme od materiálního uvažování.
Pozůstalý může na druhých chtít jedinou věc, aby se totiž vzdálili a mlčeli, a jindy aby vytvořili jeho truchlení ozvěnu a opětovali jeho pláč, a pokud pozůstalí až dosud hledali ochranu a pomoc u lékařů, sociálních pracovníků a psychologů, to všechno snad naleznou naprosto přirozeně i u svého poradce pro pozůstalé.

Autoři: -tk- a -nš-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz