B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Vyhláška 379/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj

379/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva pro místní rozvoj
ze dne 17. října 2001,

kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria

 

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona:

 

§ 1

Provozování pohřební služby

 
Specializovaná odborná příprava požadovaná podle § 6 odst. 2 zákona k provozování pohřební služby zahrnuje

a)  provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na sjednávání pohřbení a psychologii jednání s lidmi, postupy při přepravě a pohřbívání lidských pozůstatků, úpravu, přechodné uložení a vystavení lidských pozůstatků, bezpečnost a zdraví při práci, technické a provozní vybavení pohřební služby;

b)  ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na ekonomiku provozování pohřební služby včetně účetnictví, cenové kalkulace, evidence, odměňování a daňové problematiky;

c)  právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na úpravu zacházení s lidskými pozůstatky 1) a znalosti vybraných částí občanského, obchodního, pracovního, živnostenského a trestního práva souvisejících s provozováním pohřební služby.

 

§ 2

Provádění balzamace a konzervace

 
Specializovaná odborná příprava požadovaná podle § 10 odst. 2 zákona k provádění balzamace a konzervace zahrnuje

a)  provozní část v rozsahu minimálně 260 vyučovacích hodin zaměřenou na postupy při balzamaci a konzervaci, na bezpečnost a zdraví při práci a na otázky technického a provozního vybavení;

b)  ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na ekonomiku provádění balzamací a konzervací včetně účetnictví, cenové kalkulace, evidence a daňové problematiky;

c)  právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na úpravu zacházení s lidskými pozůstatky 1) a znalosti vybraných částí základů občanského, živnostenského a trestního práva.

 

§ 3

Provozování krematoria

 
Specializovaná odborná příprava požadovaná podle § 13 odst. 2 zákona k provozování krematoria zahrnuje

a)  provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na nakládání s lidskými pozůstatky před zpopelněním, zpopelňování lidských pozůstatků a lidských ostatků a jejich ukládání do uren, problematiku provozování kremačních pecí a souvisejících technických a provozních zařízení, na bezpečnost a zdraví při práci a na otázky ochrany životního prostředí;

b)  ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na ekonomiku provozování krematoria včetně účetnictví, cenové kalkulace, evidence, odměňování a daňové problematiky;

c)  právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na úpravu zacházení s lidskými pozůstatky 1) a znalosti vybraných částí základů občanského, obchodního, pracovního, živnostenského a trestního práva a právních úprav souvisejících s provozováním krematoria z hlediska ochrany životního prostředí a energetiky. 2)

 

§ 4

 
Úspěšné absolvování specializované odborné přípravy se prokazuje dokladem obsahujícím

a)  registrační číslo dokladu,

b)  název a adresu vzdělávacího zařízení,

c)  údaje o uchazeči (jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, u cizince místo pobytu mimo území České republiky a místo pobytu v České republice),

d)  název oboru, pro nějž je doklad vydán,

e)  den vydání dokladu,

f)   otisk razítka vzdělávacího zařízení.

 

§ 5

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ministr:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.

 
____________________________________________________________

 1)  Například zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, vyhláška č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky.

2)  Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz