B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Volný pohyb služeb

Ilustrační foto

 

Svoboda volného pohybu služeb byla zakotvena již zakládajícími smlouvami ES a v průběhu následujících let konkretizována judikaturou Soudního dvora Evropských společenství. Členské státy však v praxi výkon této svobody znesnadňovaly ukládáním legislativních a administrativních požadavků diskriminačního charakteru vůči poskytovatelům služeb. Evropská unie se proto rozhodla přijmout  Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu EU, do které včlenila principy stanovené primárním právem a judikaturou. Tím pak stanovila členským státům povinnost transponovat tyto principy do národní legislativy a odstranit přetrvávající překážky volného pohybu služeb do tří let, nejpozději do 28.12.2009. Do našeho právního řádu byla směrnice transponována prostřednictvím zákona č. 222/2009 Sb.o volném pohybu služeb, který nabyl účinnosti 28.12.2009.

Nová právní úprava tak významně zasáhla do stávajícího systému vydávání oprávnění podnikatelským subjektům. Doprovodný zákon č. 223/2009 Sb. novelizuje více jak 30 dalších zákonů v případech, kdy jsou vydávána oprávnění pro specifickou podnikatelskou činnost.
Zákon zapracovává směrnici  č. 2006/123/ES a upravuje přeshraniční poskytování služeb, práva a povinnosti poskytovatelů služeb, práva příjemců služeb, jednotná kontaktní místa, jejich činnost a uspořádání, vznik oprávnění k poskytování služeb ze zákona a dále dozor nad poskytovateli služeb na vnitřním trhu Evropské unie. MPO provedlo vytipování 112 činností, které lze považovat za služby ve smyslu směrnice č. 2006/123/ES a které jsou upraveny v 65 zákonech. Výslovně však zákon stanovil, že se nevztahuje např. na činnosti, které  provádí banka, na investiční služby, poskytování zdravotní péče, dopravu, sociální služby. Všechny ostatní služby jsou zahrnuty do režimu tohoto zákona. Zvláštní pravidla se pouze uplatní v oblasti přesharničního poskytování některých jiných služeb a tam kde existuje buď důvod obecného zájmu nebo národní úprava.
Rozsah zákona je dán definicemi pojmu poskytoval služby a příjemce služby. Poskytovatelem služby je osoba nabízející nebo poskytující službu, která je usazená na území členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace, v rozsahu závazků, které pro Českou republiku vyplývají z Dohody mezi Evropským společenstvím na straně jedné, a Švýcarskou konfederací, na straně druhé, o volném pohybu osob. Příjemcem služby je osoba, která v souladu s právními předpisy členského státu pobývá na území členského státu, pokud pro profesní nebo neprofesní účely využívá nebo hodlá využívat službu na území členského státu.
Povolování poskytování služeb se řídí zásada, které vyplývají ze směrnice č. 2006/123/ES.
Zásada zákazu diskriminace je obecnou zásadou evropské legislativy a v této směrnici je vyjádřením zákazu omezení jednoho poskytovatele služby na úkor jiného.
Zásada transparentnosti výběru poskytovatele služby se aplikuje v situacích, kdy je počet vydaných povolení k poskytování služby z určitých objektivních důvodů omezen (např. omezené množství přírodních zdrojů minerálních vod apod.)
Zásady upravující věcný a časový rozsah oprávnění k poskytování služeb jsou též ze směrnice. Platí aplikační zásada, že povolení se vždy vydává na celé území České republiky, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Druhá aplikační zásada stanoví, že v případech, kdy ve zvláštním zákoně není zmíněno, na jakou dobu se oprávnění vydává, že se vždy vydává na dobu neurčitou.
Přeshraniční poskytování služeb umožňuje zákon zahraničním podnikatelům služeb na území ČR na základě a v rozsahu oprávnění získaného ve státě usazení bez nutnosti splnění dalších požadavků. Postatou přeshraničního poskytování služeb je skutečnost, že poskytování služby nemusí při přeshraničním poskytování služby plnit podmínky, kterými je jinak regulování poskytování služby domácími podnikateli. Z této zásady existují dvě výjimky. Předně to jsou případy upravené zvláštními předpisy, tj. případy kdy zvláštní zákon upravuje poskytování služeb jinak. Druhou výjimkou je poskytování služeb obecného zájmu hospodářské povahy. Zákon si definuje službu obecného zájmu hospodářské povahy jako službu, která je poskytována universálním, trvalým způsobem a jejímž poskytovateli zvláštní právní akt přiznává zvláštní práva a povinnosti.
Pro praxi je důležité uznávání splnění požadavků, dokladů, povinného pojištění s předkládání dokumentů. Zákon stanoví obecnou možnost poskytovatele služeb usazené v jiném členském státě volně přeshraničně poskytovat služby pouze na základě oprávnění získaného ve státě usazení. Stejně tak upravuje zákon i uznávání požadavků vyžadovaných individuálními právními předpisy  a uznávání pojištění v případech, kdy poskytoval služby splnil podmínky v jiném členském státě.
Významné je i zřízení jednotných kontaktních míst, kde bude moci poskytovatel služeb jednak získat potřebné základní informace související se vstupem do podnikání, a dále mu zde bude zprostředkováno vyřízení potřebných formalit nutných pro zahájení činnosti, a to i elektronickou formou;
Novinkou zákona je tzv. procedura tichého souhlasu, tedy zvláštní řízení, podle kterého v případech stanovených zvláštním zákonem vznikne oprávnění marným uplynutím lhůty. V ostatních případech převažují důvody veřejného zájmu, které v souladu se směrnicí o službách ospravedlňují skutečnost, že tato procedura není do těchto řízení o povolení k poskytování služeb zavedena.
Směrnice o službách neupravuje proces uznávání odborné kvalifikace ani jednotlivých požadavků na ni, a přímo odkazuje na směrnici 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy implementuje tuto komplexní úpravu do zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) a dalších souvisejících zákonů.
Závěrem doporučujeme, aby podnikatelé v oblasti pohřebnictví by se s výše uvedeným zákonem seznámili.

Zpracovala: JUDr. Eva Dandová
Foto: Archiv

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz