B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Pár poznámek k regulaci nájmu hrobu


S ohledem na časové období více než 20 let od změny společenských poměrů a vzhledem k ohromnému množství provozovaných hřbitovů v ČR (v roce 2006 celkem 5799) Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na základě podnětu Sdružení pohřebnictví v ČR posuzuje v těchto měsících přiměřenost cenové regulace Ministerstva financí (MF) v užším slova smyslu, tedy zda výměr tohoto ústředního úřadu č. 01/2010 pro provozovatele veřejných pohřebišť není příliš razantní, a zda by nebylo možné dosáhnout požadovaného efektu mírnějšími prostředky. Jednání ve věci regulace cen nájmu hrobového místa a cen za služby spojené s nájmem proběhlo se zástupci odboru cenové politiky MF dne 15. dubna 2011 na odboru regionálního rozvoje MMR. Stručně uvedu pár poznámek k tématům, která dosud ještě nebyla ani na referentské úrovni uzavřena.

V důvodové zprávě k návrhu zákona o pohřebnictví se před 11 lety konstatovalo, že přijetí zákona nebude mít za následek zvýšení výdajů státu ani obcí na tuto činnost. Přitom je všeobecně známo, že provoz hřbitovů je ve většině případů dotován z veřejných rozpočtů obcí. Cena nájmu za hrobové místo totiž není stanovena arbitrárně, ale regulátor ji odvozuje pomocí míry kapitalizace z ceny pozemku, přesto, že náklady na uzavírání smluv, inkasa tržeb a vedení potřebné evidence jsou v přepočtu na hrobové místo obdobné bez ohledu na velikost obce.

Od ledna 2008 zařadilo MF ceny za služby spojené s nájmem hrobových míst do cen věcně regulovaných, pokud nebyly vyhlášeny jako ceny maximální. Způsob takové regulace vede k nemalému nárůstu administrativy a to zpravidla na úkor zajištění vlastního chodu pohřebišť. Příslušné kontrolní orgány za rok 2009 vybraly na pokutách u provozovatelů pohřebišť celkem 526 tis. Kč. Hrozí, že některé obce raději hřbitov po kontrole finančního ředitelství uzavřou a v souladu s § 16 odst. 1 zákona o pohřebnictví zajistí provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí. Anebo obec před orgánem dohledu raději utají, že provozuje mimo hřbitov samostatně ještě např. kolumbárium nebo vsypovou loučku.

 Je-li obcím zákonem o pohřebnictví dána povinnost v samostatné působnosti provoz veřejných pohřebišť zabezpečit, měly by mít větší právo a důvěru státu rozhodovat i v cenách za služby takto poskytované. Mám za to, že obecné právní předpisy jednoznačně stanoví povinnost prokázat odůvodněnost cen v případech, kdy se poskytovatel služeb nachází v dominantním nebo monopolním postavení. Kdyby tomu tak nebylo, pak by soukromí vlastníci pozemků prostřednictvím provozovatelů pohřebišť už dávno ceny zvýšily. Například město Pardubice provozuje 7 velkých hřbitovů na pozemcích o rozloze 9 ha, jejichž vlastník je akciová společnost Služby města Pardubic. A takových vlastníků pozemků, na kterých se pohřbívá - právnických a fyzických osob - má MMR ve své databázi kolem stovky, nemluvě pozemcích, na kterých leží církevní hřbitovy nebo byla vystavěna krematoria.

I kdyby ke skokovému zvýšení cen za nájem a služby v některých případech došlo, případný zájemce o nové hrobové místo by jistě našel jiné obecní hřbitovy v okolí, kde by si hrob či kolumbárijní schránku mohl pronajmout. V důsledku uvolnění tržních mechanismů by předražená hrobová místa nebyla pronajata vůbec, obec by nezískávala žádný užitek a došlo by tak k vyrovnání nabídky a poptávky.

Z důvodu, aby některé obce hypoteticky nezneužívaly svého vlastnického práva ke hřbitovům, není nutno regulovat všechna pohřebiště. Byla-li splněna alespoň jedna podmínka přípustnosti cenové regulace podle § 1 odst. 6 zákona o cenách, pak o mimořádné tržní situaci v oblasti nájmů hrobových míst nelze podle mého názoru hovořit, protože daná situace trvá již staletí. Regulace cen má být výjimečným opatřením, omezeným na nutnou dobu (nálezy Ústavního soudu publikované pod č. 167/2000 Sb. a 528/2002 Sb.). Zároveň vyvstává otázka, zda základní právo taxativně vymezených osob na pietní ochranu osobnosti (srov. § 15 občanského zákoníku) má být paušální regulací nájmu hrobových míst chráněn natolik, aby mu byla dána přednost před vlastnickým právem.

Dovolím si akademickou otázku: proč musí provozovatel pohřebiště aplikovat výměr MF č. 01/2010 i na nájem za ta hrobová místa, do kterých se ještě nepohřbívalo? Hrobové místo se přece stává hrobem až po pohřbení nebo úložištěm po uložení zpopelněných lidských ostatků. Nebo lze snad hanobit na pohřebišti místo, kam ještě lidské pozůstatky nebyly uloženy nebo z něj lidské ostatky byly exhumovány či odstraněny?

Cena nájmu za hrob by měla vycházet podle mého názoru z jeho účelu. Ve stejném městě bude jiná cena nájmu za účelem pietního aktu a za účelem umožnění pohřbení lidských pozůstatků. Hodnota pozemku, na které pohřebiště leží, nemůže být jediným relevantním hlediskem. Tím, že MF reguluje nájem obecně, nemůže dojít k rozlišení cen s ohledem na účel nájmu. Cena nájmu uvedená v cenovém výměru MF bez bližšího rozlišení a upřesnění z hlediska účelu využití je potom u malých obcí do 25 000 obyvatel nepřiměřeně nízká a neodpovídá obvyklým poměrům a situaci ve společnosti. Obecná regulace nájmu je tedy nepřiměřená. Proč v tržní ekonomice nelze cenu za nájem hrobu rozlišovat podle toho, jakým způsobem bude konkrétní hrobové místo využíváno? Všechny hroby a hrobky nemají přece jen jediný účel: pietně a rychle proměnit lidské pozůstatky v lidské ostatky. U urnových hájů, kolumbárií, vsypových a rozptylových louček je nutné posoudit účel ryze pietní a vzpomínkový.

Ústavní soud se otázkou cenové regulace opakovaně zabýval (srov. např. nálezy publikované pod č. 84/2003 Sb., č. 231/2000 Sb., č. 528/2002 Sb.). Na tomto místě není nutno podrobně reprodukovat jeho závěry, na které pro stručnost odkazuji. Připomínám přitom pouze tolik, že cenová regulace v demokratickém právním státě je opatřením obecně přípustným, ovšem pouze ve výjimečných případech, za omezených podmínek a s časovým omezením na nezbytnou dobu. Z nálezu č. 528/2002 Sb. lze citovat, že "cenová regulace sama o sobě nemůže být v demokratickém právním státě považována za neústavní. Otázkou ke zvážení proto vždy je, ve kterých případech (druh zboží a služeb), vůči komu (výrobci, prodejci), jakou formou (cenové rozhodnutí, podzákonný předpis, zákon) a v jakém rozsahu (princip přiměřenosti, ochrana podstaty a smyslu základního práva nebo svobody) je přípustné ji použít.“

Opatření v podobě regulace výše nájemného u pronájmů hrobů a hrobek uřčených k pohřbívání lidských pozůstatků je obecně způsobilé ochránit práva nájemců, kteří by v případě dominance či monopolu určitého provozovatele pohřebiště na relevantním trhu mohli čelit nepřiměřeným požadavkům při stanovení výše nájemného. Tato skutečnost však nemůže při vědomí dříve vytčených východisek připouštějících regulaci sama o sobě legitimizovat jakoukoliv paušální cenovou regulaci nezohledňující např. typ hrobového místa, zda v něm vůbec bylo pohřbeno tělo či uložen popel. Šetrnějším prostředkem ochrany nájemníka hrobu nebo hrobky je proto podle mého názoru soudní ochrana. Soud by mohl k žalobě provozovatele veřejného pohřebiště zvážit, zda nedochází ke zneužití vlastnického práva k pozemku, na kterém se smí pohřbívat.

Tomáš Kotrlý, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz