B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Památka zesnulých – vzpomínka na ty, kteří ještě nemohou do nebe

Dušičky jsou v katolickém církevním pojetí vzpomínkou na ty, kdo ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu „do nebe“.

K hlavním a nejvýznamnějším svátkům v celém křesťanství patří dvanáctero svátků. Některé z nich byly stanovovány oficiálně a postupně od roku 354 (na nicejském prvním ekumenickém koncilu v Nice – jihovýchodní Francie): 1. Narození Páně (25. prosince), 2. Obětování Páně čili Hromnice (2. února), 3. Zjevení a křest Páně (6. ledna), 4. Proměnění Páně (6. srpna), 5. slavný vjezd Páně do Jeruzaléma (květná neděle – týden před nedělí Vzkříšení Páně o velikonocích), 6. Nanebevstoupení Páně (40 dní po vzkříšení Páně), 7. Seslání Ducha Svatého (svátek pravoslavné církve), 8. Povýšení svatého Kříže (14. září), 9. Narození Panny Marie (8. září), 10. Uvedení Bohorodičky do chrámu anebo Obětování Panny Marie (21. listopadu), 11. Zvěstování Panny Marie (25. března) a 12. zesnutí Panny Marie – Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna).

 

Velký pátek – připomínka smrti (ukřižování Ježíše Krista) – symbol křesťanské tradice, svátek v mnoha křesťanských zemích

Velikonoční neděle je svátkem na památku zmrtvýchvstání Ježíše Krista (na kříži umučeného Syna Božího). Předchází mu sedmidenní velký půst, po který se mají věřící omezovat v jídle a stranit se zábav. Jde také o čas zpovědi ze svých hříchů a duchovní obnovy. Věřící jsou vyzýváni k prožití cesty utrpení, smrti a pohřbení Krista. V chrámech a kostelech je zvláštní úprava po stránce rituální, tak výtvarné a hudební.

Svátek Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) je svátkem, kdy věřící oplakávají smrt Bohorodičky. V evangeliích se nemluví o tom, kdy Panna Maria zemřela, první zprávy o posledních dnech jejího života pocházejí až ze 4. století a teprve na začátku 5. století začal mít tento svátek místo mezi ostatními křesťanskými svátky. Podle církevních spisů bylo tělo Panny Marie pohřbeno v Getsemanii, tam, kde byli pohřbeni její rodiče a její manžel Josef. Ježíš Kristus vzal tělo své matky k sobě na nebesa.

Svátek Všech svatých (1. listopad) – pamatuje na ty svaté, na které se v katolickém církevním kalendáři nedostalo. Zaveden byl roku 610, kdy byzantský císař Fokas daroval biskupu Bonifácovi IV. Pantheon (chrám v Římě vybudovaný Apollodórem z Damašku v době císařů Traiana a Hadriana, který byl zasvěcený všem bohům). Teprve od roku 835 se začal slavit 1. listopadu. Název panteon se však později vžil jako národní památník určený k pohřbívání nebo uctívání vynikajících osobností.

Památka zesnulých, lidově zvaná Dušičky (2. listopad) – je v katolickém církevním pojetí vzpomínkou na ty, kdo ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu „do nebe“, tedy do stavu svrchovaného a konečného štěstí ve společenství s Bohem. Katolická církev konala modlitby a obětovala ze zemřelého prakticky odnepaměti. V roce 998 ustanovil opat Odillo v Cluny (benediktinské opatství ve Francii) k jejich památce zvláštní den. Dušičky se slaví téměř ve všech státech Evropy.

Už v pátém století př. Kr. se tento den slavil jako čtvrtící den (cross-quarter day), tedy den v půli mezi rovnodenností a slunovratem. Historie Dušiček je také ve svém vzniku svázána s anglosaským svátkem Halloweenu a sahá až k dávnověkým Keltům. Tehdy se rok dělil na dvě období - období hojnosti a období zimy a hladu. V listopadu pro Kelty začínala doba temna, konec období hojnosti, tepla a světla a začátek doby tmy, zimy a nejistoty. To byl ideální okamžik k předělu celého roku a k oslavám a hodováním. Vedle oslav a hodování byl ovšem také čas na duchovní složku svátku. Bylo zapotřebí obětovat bohům před nastávající temnou částí roku, aby se Slunce vrátilo, aby se člověk dožil nového jara, aby nebyl hladomor a vydržely zásoby přes zimu … těch strachů a obav bylo prostě moc.

Jejich hlavním bohem byl Samhain, což lze přeložit jako Pán mrtvých. Právě 31. říjen byl hlavním svátkem uctívání Samhaina a bohyně Beltane („Velké matky Země“). Je to předvečer 1. listopadu, kterým začínala zimní polovina roku a zároveň keltský nový rok. S koncem roku se také vzpomínalo na ty, jejichž život již skončil – na padlé a zemřelé. Keltové, vzhledem ke své víře, dodržovali ve vztahu ke smrti a k pohřbu velmi přísná rituální pravidla a obřady. Ve starověku obývali západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka a věřili, že se tuto noc prolíná náš svět se světem mrtvých a že se jedná o noc, kdy předěl mezi světem živých a královstvím neživých je nejmenší. Věřili, že té noci se domů vracejí duše zemřelých z předchozího roku a vyhledávají pomoc příbuzných, aby jim pomohli překročit hranici do Země mrtvých. Proto zapalovali ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít ohřát, strávit noc se svými pozůstalými a vyráběli svítilny z vydlabaných řep, aby duchům posvítili na cestu. Sami se převlékali do starých hadrů a malovali si obličeje, aby se sami uchránili před vracejícími se zlými duchy. Je to podle keltského náboženství nejmagičtější noc v roce, která končí úsvitem. Mrtví se vrací do svých příbytků, temná moc pozbývá sil. Začíná další rok.

Mezi židovské svátky týkající se zemřelých, lze zařadit Postní dny a den smutku (2. polovina července a počátek srpna). Den smutku je připomínka zničení prvního a druhého Chrámu, potlačení povstání Bar Kochby, vyhnání Židů z Anglie (1290) a ze Španělska (1492). Dále je to Den vzpomínky na padlé (13. května), kteří padli v bojích o nezávislost Izraele, předchází Dnu nezávislosti. Rovněž mezi těmito svátky zaujímá své místo Den vzpomínky na zavražděné, a to 19. dubna, protože v tento den v době 2. světové války 1943 propuklo povstání ve varšavském ghettu.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz