B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Kde tlačí obce pata???

 

V první polovině prosince minulého roku jsme se prostřednictvím elektronické pošty obrátili na obecní a městské úřady s výzvou ke spolupráci při tvorbě budoucích vydání magazínu FUNERAL QUARTAL. První část odpovědí jsme publikovali v předchozím vydání magazínu a rovněž na adrese www.funeralq.cz. Dnes přinášíme druhou část, poskládanou z vašich dopisů.

Výzva kromě zdůvodnění a základních informativních formalit obsahoval i dvě následující otázky:

1. Jaké informační, legislativní, odborné a jiné materiály k řádnému výkonu zmocněnce agendy pohřebnictví ve své praxi postrádáte?

2. S jakými problémy se ve své funkci zmocněnce agendy pohřebnictví nejčastěji setkáváte a jakým způsobem si myslíte, že by bylo možné je řešit?

Z mozaiky předpokládaných odpovědí jsme měli v úmyslu vyjít při oslovování státních orgánů a při spolupráci s nimi. Ta měla sloužit k iniciování tvorby právě takových dokumentů, které orgány samosprávy považují za nedostatečné, nebo je postrádají vůbec.

Odpovídám na Vaši žádost a dovoluji si uvést jen několik málo poznatků, které mám z činnosti související s provozováním pohřebišť.

V § 18 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou uvedeny činnosti, které jsou součástí vlastního provozování veřejného pohřebiště. Provozování zahrnuje výkopové práce související s pohřbením a exhumací, pohřbívání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků do hrobů nebo hrobek, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků atd. V tomto případě by bylo vhodné širším výkladem objasnit obcím, že se nemohou zříkat zákonem stanovených povinností, dokonce některé přenášet na pozůstalé – např. kopání hrobů nebo ukládání zpopelněných lidských ostatků bez vědomí provozovatele pohřebiště tak, jak se někde děje,  protože to v  řádech (v některých případech přijatých jako obecně závazná vyhláška) není dostatečně upraveno. Ve vzorovém řádu, který zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj již v roce 2002, jsou tyto činnosti uvedeny jako rozsah poskytovaných služeb. Přestože některé obce tento řád použily, tyto povinnosti však do řádu neuvedly.

Nemůže-li obec zajistit provozování veřejného pohřebiště v územním obvodu své působnosti, je povinna zajistit provozování veřejného pohřebiště v jiné obci v okolí na základě dohody s provozovatelem pohřebiště. Obec, která vlastní pohřebiště nemá, nemusí zajišťovat službu ve veřejném zájmu a neuzavře-li smlouvu o provozování pohřebiště v jiné obci, nemusí vynakládat žádné finanční prostředky na provoz pohřebiště. Je proti ostatním obcím v podstatě „zvýhodněna“. Není ani možné zjistit, jak je naplňováno ustanovení § 16 odst. 1 zákona. V tomto případě by rovněž  bylo vhodné obcím tuto jejich zákonem stanovenou povinnost připomenout.

Sankční ustanovení v zákoně chybí, takže ani sankce nelze uložit,  nebude-li naplněno ustanovení citovaného paragrafu zákona.

Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti (§ 16 odst. 1 zákona). Při dozoru nad činností provozovatele pohřebiště a při vymáhání povinností stanovených provozovateli tímto zákonem se v případě, že provozovatelem pohřebiště je obec, postupuje podle zvláštního právního předpisu (§ 123 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Podle zákona o obcích se však dozorová činnost týká pouze vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, nikoliv dozoru nad vlastní činností provozovatele pohřebiště. Dozorovou činnost u vydávaných vyhlášek vykonává a zákonnost přijatých vyhlášek posuzuje Ministerstvo vnitra. Podle jeho vyjádření by však řády veřejného pohřebiště neměly být obcí přijímány formou obecně závazné vyhlášky, ale pouze opatřením obce v samostatné působnosti.

V tomto případě chybí jednoznačné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra, jakou formu má mít řád veřejného pohřebiště. Je-li řád veřejného pohřebiště přijat opatřením obce, není uveden žádný dozorový orgán. Ze zkušenosti vím, že řada obcí přistupuje k provádění změn a vydávání nových řádů veřejného pohřebiště, protože původně přijaté v roce 2002 nejsou zcela v souladu se zákonem o pohřebnictví a zákonem o obcích. Proto i z tohoto důvodu zde chybí jasné stanovisko – řád jako obecně závazná vyhláška nebo řád jako opatření obce v samostatné působnosti.

Podle zákona o pohřebnictví nebo zákona o obcích není stanoven žádný orgán, který by mohl provádět dozor nad činností provozovatele veřejného pohřebiště (tedy nad činností  obce, kterou  vykonává v samostatné působnosti),  dozor nad činností provozovatele pohřebiště (církev nebo náboženská obec) je upraven a příslušný je krajský úřad (§ 28 odst. 2 zákona).

Dozor nad výkonem činnosti provozovatelů veřejných pohřebišť by určitě byl vhodný, protože se u některých obcí vyskytují problémy jak s vlastní aplikací zákona, tak i vydaného řádu nebo i na úseku uzavíraných smluv o nájmu hrobového místa.

Jaroslava Váchová, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, Krajský úřad kraje Vysočina

 

Při výkonu agendy v oblasti provozovatele veřejných pohřebišť se řídíme zejména zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů. Velké množství znalostí v této oblasti čerpají zaměstnanci města z odborných materiálů, které vydává Sdružení pohřebnictví v ČR. Naši pracovníci se pravidelně zúčastňují i seminářů, zaměřených na problematiku provozování veřejných pohřebišť. Dá se tedy říci, že informací máme dostatek a v současné době se nepotýkáme s žádnými vážnějšími problémy při zajišťování uvedené agendy. Negativním jevem, který nás trápí, jsou krádeže a případy vandalismu na hřbitovech.

František Pelant, primátor, město Děčín

K dotazům týkajícím se pohřebnictví sděluji:

Obecní úřad zajišťuje správu pohřebiště, místního hřbitova (Řád pohřebiště, nájem a evidence hrobových míst) a vykonává provozní správu (voda, chodníky, odpady, zeleň, objekty). Vlastní technické zajištění pohřbu provádí pohřební služby na základě smlouvy s pozůstalou rodinou.

Petr Vajbar, starosta, obec Rakvice

Vámi položené otázky mohou nastínit obsah příštích vydání, proto si dovoluji navrhnout dva okruhy, kterým by se časopis měl věnovat:

1. Věcně usměrňovaná cena v pohřebnictví – chyby měst a obcí při tvorbě kalkulace, chybné položky v kalkulaci, oprávněné položky v kalkulaci, atd.

2. Orientační plány hřbitovů – střet ze zákonem o ochraně osobních údajů – doporučení na vzhled a rozsah orientačního plánu hřbitova

Jiří Němec, město Adamov

 

Redakce magazínu FUNERAL QUARTAL děkuje za všechny odpovědi i za náměty pro další vydání. Jak jsme slíbili i minule, bude-li to jen trochu v našich silách, zkusíme se prostřednictvím příslušných orgánů i společností, působících v oboru pohřebnictví k vysloveným problémům postupně vyjádřit.

-RED-

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz