B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Cech hrobnický – status quo a další vzdělávání v oboru

Jedním ze subjektů, který se pohybuje v oblasti pohřebnictví  v České republice je Cech hrobnický (www.cechhrobnicky.cz). Jedná se o občanské sdružení, které bylo založeno v březnu roku 2010. Je tedy s ohledem na další subjekty v České republice velmi mladým příbuzným. U jeho zrodu stála skupina nadšenců kolem Davida Stejskala, „hrobníka na Schűtellsbergu“ a autorizované osoby v jednom.
První zasedání Cechu hrobnického bylo v dubnu 2010, kde byl předsedou sdružení s mandátem na tři roky zvolen právě David Stejskal.
Hlavním cílem Cechu hrobnického je konsolidovat a zvýšit úroveň hrobníků a správy hřbitovů v České republice. Jedná se čistě o nepolitické sdružení, ve kterém jsou zastoupeni hrobníci, provozovatelé pohřebišť, stavitelé hrobek, správci pohřebišť, pracovníci správy a údržby a další zájemci o tuto problematiku, a to bez ohledu na hlavní předmět podnikání, názory, postoje či náboženské vyznání. Současně spolupracuje na stavbě podzemních hrobek a návrhů kaplových hrobek s ateliérem architektů.
Aby bylo možné zvýšit úroveň kteréhokoli řemesla, je nutné začít se vzděláváním jeho řemeslníků. V tomto případě se tedy jedná o hrobníky, pracovníky správy a údržby, administrátory pohřebišť, jejich správce a další, kteří se starají o veřejná i neveřejná pohřebiště. Cech hrobnický tedy připravuje komplexně propojený vzdělávací systém, jehož cílem je podpořit tvorbu standardů, tak jak je to běžné v jakékoli jiné profesi; vytvořit systém rekvalifikací vedoucích k úspěšnému absolvování dílčích kvalifikací a učebního oboru pro všechny zájemce.
V této oblasti rovněž spolupracujeme s dalšími subjekty, zejména se Svazem měst a obcí České republiky a Střední technickou školou Zelený Pruh v Praze 4. Svaz měst a obcí ČR je významným partnerem při shromažďování informací o potřebách a svízelích, které provází správce veřejných pohřebišť. Naproti tomu Střední technická škola se svým lidským a materiálně – technickým potenciálem je ideálním partnerem pro tvorbu vzdělávacího systému – a to jak v oblasti vstupního, tak i dalšího vzdělávání. Vstupní vzdělávání je determinováno právě učebním oborem, který bude určen zejména pro ty, kteří mají základní vzdělání, a chtějí získat vyučení v tomto perspektivním a zajímavém oboru. Oproti tomu další vzdělávání je určeno zejména pro ty, kteří mají zájem se rekvalifikovat v tomto oboru, tedy již disponují vyšším než základním stupněm vzdělávání – a to např. na hrobníka, na pracovníka správy a údržby, či na jinou oblast. Mohou zde absolvovat vzdělání i Ti, kteří mají základní vzdělání, ale rekvalifikační kurz je pro ně náročnější.
Tedy je bezpodmínečně nutné vytvořit systém tak aby, vstup do něj měli všichni zájemci o obor (ideálně by tedy vzdělání mělo být nízkoprahové). Dalším neméně významným faktorem je ovšem i kvalita vzdělávání. S tím velmi souvisí ona již zmiňovaná standardizace. Do budoucna bude nutné, aby vzdělávání – bez ohledu na to, který subjekt jej bude realizovat – mělo nastavenou minimální kvalitu. To souvisí nejen s tím, že každá publikace či odborný text by měl mít oponenturu alespoň od dvou nezávislých oponentů, ale i s odbornou a publikační činností v oboru. Rovněž přijde doba, kdy bude nutné realizovat určité výzkumy, které budou významné jak pro práci hrobníka (rychlost tlecího procesu podle typu uložení ostatků), pracovní lékařství, rizika při práci, hygiena, vhodnost určitých typů dřeva pro rakve, otázka vodních zdrojů na hřbitovech a další. Tedy, spolupracují s námi i lidé z příbuzných oborů – soudní lékařství, hygiena a epidemiologie, imunologie; teologové, duchovní (kaplani) Armády České republiky a další.
Z nepochopitelného důvodu byla tato činnost i v novém miléniu opomíjena. Cech hrobnický chce tento přístup rozhodně změnit. Hrobník a správce pohřebiště by neměl být tím posledním ve vesnici nebo ve městě, neměl by být „lidskou troskou“. tím, kdo je sociálně exkludovaný, s nejnižším platem atd. Samozřejmě je zde nutná i motivace ze strany toho, kdo se o hřbitov stará – měl by se průběžně vzdělávat ve svém oboru, používat nové metody či postupy v práci, a to včetně ochrany svého života a zdraví.
Cech hrobnický je v současné době plnohodnotným členem „hřbitovního“ prostředí v České republice, zaštiťuje a spolupodílí se rovněž na tvorbě první publikace svého druhu, která je kompendiem a průvodcem pro správu hřbitova a hrobníky. Publikace, která nese název „Hřbitovy a pohřbívání“ vychází v říjnu 2011 u nakladatelství Wolters Kluwer.

Autoři: David Stejskal a Jaroslav Šejvl (Cech hrobnický)

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

Doporučujeme

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz