B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

BOZP a ochrana zdraví v pohřebnictví

Ilustrační foto

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci hraje důležitou roli i v oboru, jakým je pohřebnictví. Jak je to s hygienou a ochranou zdraví (ochrannými pomůckami) při provádění rozptylu popelu v pohřebnictví, případně, kde k tomuto lze najít potřebné údaje, právní předpis a podobně, rozebíráme v následujících řádcích.

Problematikou pohřebnictví prolíná řada součinností s orgány hygienické služby, resp. ochrany veřejného zdraví. Základem právní úpravy je zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zastřešující oblast hygieny, resp. veřejného zdraví, tento zákon také poskytuje rámcový prostor potřebný k tomu, aby orgány příslušné v této oblasti mohly na základě právní úpravy pohřebnictví provádět stanovené činnosti a úkony.   
Nicméně vedle tohoto zákona stojí zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů  Tato právní úprava pokrývá v zásadě obdobný rozsah problematiky, jako část „pohřebnictví" v předtím platné vyhlášce č. 19/1988 Sb., s tím rozdílem, že některé oblasti jsou upraveny podrobněji, nebo v širším, navazujícím kontextu.

Pohřebnictví jako takové je oborem relativně citlivým a má značnou vývojovou setrvačnost, takže i právní úprava se snažila  zachovat ve vztahu k veřejnosti takové principy a postupy, na něž si občané zvykli a které odpovídají našim současným podmínkám (např. pokud jde o formy pohřbívání nebo způsob provozování pohřebišť). Na druhé straně bylo nezbytné kodifikovat nové prvky nebo řešení, které si postupně vynutila praxe (např. užívání hrobových míst pojímat jako specifický druh nájemního vztahu) nebo současná výraznější ochrana vlastnických práv (nakládání s hrobovým zařízením při rušení pohřebišť nebo jednotlivých hrobů).

Provozování podnikatelských činností v pohřebnictví je upraveno živnostenským zákonem a praxe ukázala, že tato úprava je vhodná a dostatečná, zákon o pohřebnictví pouze doplnil nezbytné  kvalifikační požadavky.

Složitější situace byla však v provozování pohřebišť, kde se ukázala předchozí živnostenskoprávní úprava jako nepříliš vhodná, neboť při provozování pohřebišť není docilováno zisku (jde o činnost ztrátovou a dotovanou obcemi nejen u nás, ale i v sousedních zemích) a z porovnání dostupných údajů vyplývalo, že jen na necelých cca 8 % provozovaných pohřebišť jsou vydané živnostenské koncese. K tomu přistupoval i specifický charakter této činnosti; pohřebiště by neměla být především z etických důvodů zakládána a provozována na vysloveně tržních principech, z ekonomického pohledu jde spíše o veřejné (nebo smíšené) statky. Z odborného hlediska není provozování pohřebišť ve srovnání s provozováním pohřebních služeb, krematorií, prováděním balzamací a konzervací natolik náročné, aby vyžadovalo zvláštní znalosti nebo dovednosti jako nezbytný výchozí kvalifikační předpoklad, jde spíše o zvláštní činnost manažersko správního typu. Z toho důvodu je v zákoně zřizování a provozování pohřebišť chápáno jako činnost upravená samostatně, mimo rámec živnostenského zákona, jako služba ve veřejném zájmu. Nyní je možnost zřizovat pohřebiště je vyhrazena obcím a registrovaným církvím a náboženským společnostem, s tím, že provozování mohou zabezpečovat samy nebo prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob.

K zákonu je vydána vyhláška č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria. Vyhláška obsahuje zvláštní právní úpravu specializované odborné přípravy pro provozování pohřební služby, specializované odborné přípravy k provádění balzamace a konzervace a specializované odborné přípravy k provozování krematoria. Součástí všech těchto okruhů specializované odborné přípravy je školení o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto také můžeme konstatovat, že základní znalosti o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí mít každá osoba, která v souvislosti s výkonem služby v pohřebnictví absolvovala kurs odborné přípravy.

Jinak ale platí obecně, že musíme rozlišovat provozování podnikatelských činností v pohřebnictví a provozování pohřebišť.

Provozování podnikatelských činností v pohřebnictví je upraveno živnostenským zákonem, tyto služby vykonávají osoby samostatně výdělečné činné. Na tyto osoby pak dopadá ustanovení § 12 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a platí, že se tyto osoby řídí § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 zákona č. 309/2006 Sb. s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Proto i pro tyto osoby samostatně výdělečně činné platí, že i ony musí dodržovat předpisy o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že tuto práci musí vykonávat za použití osobních ochranných pracovních prostředků apod.
Provozování pohřebišť  je zákonem svěřeno provozovateli, který je de facto zaměstnavatelem a  na tohoto zaměstnavatele a jeho zaměstnance se samozřejmě vztahuje zákoník práce a jeho část pátá týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stejně jako zákon č. 309/2006 Sb.  jako na ostatní zaměstnance v plném rozsahu. Zaměstnavatel si musí vyhodnotit rizika za pomoci odborně způsobilé osoby a lékaře závodní preventivní péče a stanovit prevenci, tedy vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními pomůckami atd. atd.

Zpracovala  JUDr. Eva Dandová
Foto: - red-

Ilustrační foto - redakce

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz