B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

Všeobecné obchodní podmínky

1. ROZSAH PLATNOSTI

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a prospektových příloh v periodikách, která vydává Vydavatelství MAC spol. s r.o. – dále jen Vydavatelství.

b) Součástí všeobecných obchodních podmínek je právě platný ceník.

c) Právní vztahy, které nejsou upraveny všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.

 

2. SMLOUVA O ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE

a) Objednavatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné Smlouvy o zveřejnění inzerátu.

b) Smlouva musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uveřejnění, a to zejména: název firmy objednavatele, údaje o zápisu objednavatele – firmy do obchodního rejstříku, jeho sídlo, IČO, DIČ, plátce DPH, bankovní spojení, jméno zástupce oprávněného Smlouvu uzavřít. V případě fyzických osob pak ještě jméno, rodné číslo nebo datum narození, trvalé bydliště a bankovní spojení (živnostenský list, potvrzení plátce DPH). Dále zde musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh (např. plošný inzerát, prospektová příloha) a eventuálně další údaje ohledně provedení objednávky (např. forma, umístění, rubrika, značka, barva). Smlouva o zveřejnění inzerce je předávána osobně, případně zasílána poštou, faxem nebo mailem s podpisem a razítkem objednavatele.

c) Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů, které jsou potřebné pro realizaci objednávky. Vydavatelství je povinno upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Pokud objednavatel dodá náhradu za zjevně nevhodné nebo chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednavatel trvá na použití zjevně nevhodných nebo chybných podkladů, vzniká Vydavatelství právo od smlouvy odstoupit a současně mu vzniká právo na stornovací poplatky, v souladu s právě platným ceníkem.

d) Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit Vydavatelství škody, které vznikly s uveřejněním chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.

e) Vydavatelství dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy a není povinno tyto podklady uchovávat, případně objednavateli vracet, nedohodnou-li se strany jinak.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky Vydavatelstvím (písemně přímo na objednávku nebo jiným obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky Vydavatelstvím, je za uzavření smlouvy považováno uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.

b) Přijetí objednávky pracovníkem Vydavatelství nemůže být bez dalších náležitostí považováno za uzavření smlouvy.

c) Vydavatelství si v každém případě a kdykoliv vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když existuje oprávněný předpoklad, že uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům Vydavatelství nebo právě platným právním předpisům.

d) Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele, a pokud není zajištěna na žádost Vydavatelství žádná přiměřená a včasná platba předem, vyhrazuje si Vydavatelství právo odstoupit od smlouvy.

e) V případě odstoupení od smlouvy podle bodu c) nebo d) vyrozumí Vydavatelství objednavatele bez zbytečného prodlení.

f) V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím přijetí Vydavatelstvím je Vydavatelství oprávněno uplatňovat stornovací poplatky v souladu s právě platným ceníkem. Stornování objednávky objednavatelem musí být provedeno v každém případě písemně.

 

4. RÁMCOVÁ SMLOUVA

a) Pokud má objednavatel v úmyslu uveřejňovat během určité doby inzeráty v určitém rozsahu plochy nebo v určitém počtu, má možnost uzavřít s Vydavatelstvím rámcovou smlouvu, zpravidla na jeden rok, o uveřejňování inzerátů v předem dohodnutém počtu. K platnosti této smlouvy je zapotřebí písemné formy, v níž musí být pevně stanoveno časové období, během kterého bude uveřejňován dohodnutý rozsah plochy inzerátů nebo dohodnutý počet inzerátů, dále zde musí být uvedeny z toho vyplývající slevy, použitý titul, případně další ujednání.

b) Pro uveřejňování inzerátů v rámci dohodnutého rozsahu plochy nebo počtu uvedených v rámcové smlouvě je vždy potřebná objednávka. Tato objednávka ke své platnosti nevyžaduje písemnou formu.

c) Slevy vyplývající z rámcové smlouvy budou poskytnuty pouze v případě, že budou uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu během časového období uvedeného v rámcové smlouvě a zaplacena cena podle platných ceníků (popř. v dohodnuté výši).

d) Objednavatel je oprávněn objednat prostřednictvím rámcové smlouvy uveřejnění také dalších inzerátů nad rámec dohodnutého rozsahu plochy nebo dohodnutého počtu inzerátů.

e) Pokud během pevně stanoveného časového období nebyly uveřejněny inzeráty v dohodnutém rozsahu plochy nebo v dohodnutém počtu, a to z důvodů, za které nenese Vydavatelství odpovědnost, zavazuje se objednavatel v tomto případě uhradit Vydavatelství rozdíl mezi cenou za dohodnutý a skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů. Tento rozdíl bude snížen o slevy za skutečně uveřejněný rozsah plochy inzerátů nebo počet inzerátů.

 

5. REALIZACE SMLOUVY O ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE

a) Pokud není výslovně dohodnut termín uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech Vydavatelství.

b) Pokud není výslovně dohodnuto určité umístění nebo určitá jednotka vykrytí, kde má být inzerát nebo prospektová příloha uveřejněna, závisí potom jejich uveřejnění na možnostech Vydavatelství.

c) Objednávka inzerátů nebo prospektových příloh, která má být realizována výhradně v určitém termínu s určitým umístěním, musí být sdělena Vydavatelství včas tak, aby mohla být smlouva potvrzena.

d) Inzeráty jsou podle možností uveřejňovány v odpovídající rubrice bez nutnosti výslovné dohody.

e) Za zvláštní umístění inzerce nebo zvláštní provedení odlišující se od obvyklých způsobů umístění nebo provedení je možno stanovit cenu dohodou odchylně od běžných tarifů inzerce.

f) Vydavatelství si vyhrazuje právo na označení inzerátů jako placené inzerce včetně materiálů otištěných jako bonus v rámci inzertní relace. Za inzerát je považován každý placený materiál včetně PR článků.

g) Pokud si objednavatel objedná inzerát ve velikosti, která neodpovídá rozměrům zrcadla nebo rozdělení strany na sloupce, zpracuje Vydavatelství inzerát běžným způsobem.

h) Pokud si objednavatel objedná graficky nezpracovaný inzerát, zpracuje Vydavatelství tento inzerát běžným způsobem.

i) Ve zvláštních případech, kdy náklady na tvorbu inzerátu (na zpracování rukopisu, fotografií, odborné posudky, grafické zpracování apod.) přesáhnou částku 3 000,- Kč, může Vydavatelství o tyto náklady zvýšit cenu inzerce.

j) Vydavatelství je povinno u inzerátů uveřejněných pod značkou shromažďovat, předávat nebo zasílat po dobu šesti týdnů od uveřejnění inzerátu došlé odpovědi se značkou. Odpovědi se značkou, které přijdou po této lhůtě, může Vydavatelství zlikvidovat.

k) Vydavatelství opatruje došlé odpovědi se značkou s pečlivostí řádného obchodního partnera.

l) Vkládané materiály, které překročí dohodnuté rozměry formátu, jakož i knihy, katalogy, balíky nebo zboží Vydavatelství přijímá pouze po předchozí dohodě. m) Objednavatel je povinen dodržet sjednané technické podmínky pro předání podkladů pro zveřejnění nebo tvorbu inzerátu.

 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Pokud se strany nedohodnou jinak, zašle Vydavatelství objednavateli daňový doklad bez zbytečného odkladu po uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy, zpravidla do 7 dnů od uveřejnění. Faktura bude splatná v termínu do 14 dnů od odeslání. Pro platby předem je přiznávána 2% sleva, která není poskytována na první platbu předem po uhrazení předešlých dlužných částek.

b) Společně s fakturou zašle Vydavatelství objednavateli na jeho žádost také doklad o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy. Podle druhu a rozsahu objednávky jsou poskytovány výstřižky, stránky nebo kompletní výtisky. Pokud není možné tyto doklady obstarat, obdrží objednavatel od Vydavatelství potvrzení o uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.

c) Při prodlení v placení je objednavatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s vymáháním fakturované částky nebo částečných plateb. Vedle úroku z prodlení může Vydavatelství dále požadovat úhradu smluvní pokuty, která činí 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nezaplacení v termínu splatnosti a nutnosti následného vymáhání ztrácí zákazník nároky na slevy a provize. Vydavatelství může v případě prodlení v placení odmítnout realizaci dalších objednávek včetně objednávek z rámcové smlouvy nebo může jejich realizaci učinit závislou na přiměřených platbách předem.

d) Pokud neuvede objednavatel přesnou velikost inzerátu a přenechá toto rozhodnutí na Vydavatelství, potom je základem pro vyúčtování skutečně uveřejněná velikost inzerátu.

e) Slevy uvedené v právě platném ceníku jsou poskytovány pouze na inzeráty uveřejněné a zaplacené během časového období jednoho roku. Toto časové období začíná dnem uveřejnění prvního inzerátu a končí posledním dnem příslušného kalendářního roku.

f) Objednavatel má právo uplatňovat zpětně nárok na slevu podle právě platného ceníku, a to v závislosti na skutečně uveřejněném rozsahu plochy inzerátů nebo počtu inzerátů v časovém období jednoho roku. Objednavatel má právo uplatnit tento nárok nejpozději do konce ledna následujícího kalendářního roku. Na později uplatňované slevy nebude brán zřetel. Nárok na slevu může zákazník uplatnit pouze tehdy, jsou-li všechny předchozí daňové doklady řádně uhrazeny.

g) V případech, kdy objednavatel (zejména reklamní a mediální agentura) objednává inzerci pro účely třetí osoby, je povinen uvést jména klientů, pro které inzerci objednává.

h) Vydavatelství si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní vydání časopisů jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku.

i) Pokud by nebyla objednávka realizována z důvodů, za které nenese Vydavatelství odpovědnost a inzerci nebo prospektovou přílohu není možno uveřejnit v náhradním termínu je objednavatel povinen zaplatit Vydavatelství pouze do té doby prokazatelně vzniklé náklady související s objednávkou.

j) Eventuální změnu všeobecných obchodních podmínek nebo právě platného ceníku sdělí Vydavatelství objednavateli, který má s Vydavatelstvím uzavřenu rámcovou smlouvu podle bodu 4 všeobecných obchodních podmínek, a to ve lhůtě alespoň jednoho měsíce před počátkem platnosti těchto změn. Pokud Vydavatelství tuto lhůtu nedodrží, budou se objednávky učiněné před změnou všeobecných obchodních podmínek nebo ceníku řídit dosud platnými všeobecnými obchodními podmínkami nebo dosud platným ceníkem po dobu maximálně tří měsíců od počátku platnosti nových všeobecných obchodních podmínek nebo nového ceníku.

k) Agenturní provize je přiznávána agenturám pouze po dohodě, a to písemnou formou jako součást rámcové smlouvy.

 

7. REKLAMACE – NÁHRADNÍ VÝKON

a) Objednavatel má nárok v případě zcela nebo částečně chybného uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu, ale pouze v tom rozsahu, ve kterém byl zeslaben účel inzerátu nebo prospektové přílohy. Pokud Vydavatelství neuveřejní náhradní inzerát v dohodnutém termínu, nebo pokud tento náhradní inzerát je uveřejněn opět se závadou, má objednavatel nárok na slevu nebo odstoupení od smlouvy. Reklamace musí být uplatněna nejpozději do 14 dnů od data plnění, jinak na ni nebude brán zřetel.

b) Při uveřejňování opakovaně vycházejících inzerátů nebo prospektových příloh je objednavatel povinen zkontrolovat ihned po každém uveřejnění jejich správnost a úplnost. Vydavatelství neuzná nárok na bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu v tom případě, jestliže se při opakování objevil tentýž nedostatek, aniž by byl tento nedostatek bezprostředně po předchozím uveřejnění oznámen Vydavatelství.

c) V případě, že se vinou objednavatele vyskytnou při sazbě, tisku nebo vkládání nedostatky, které nebyly zjevně rozeznatelné při přijetí objednávky, nemá objednavatel žádný nárok na slevu nebo bezplatné uveřejnění náhradního inzerátu.

d) Korektury se poskytují pouze na výslovné přání objednavatele. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost korektur, které zaslal zpět Vydavatelství. Vydavatelství bere v úvahu korektury, které mu byly sděleny jen v rámci pevně stanovené lhůty.

e) V případě uplatnění nároků na náhradu škody objednavatele v souvislosti se závadným výkonem Vydavatelství budou nahrazeny pouze předvídatelné a prokázané škody. U prokázané škody je její výše stanovena maximálně do výše ceny za uveřejněný inzerát nebo prospektovou přílohu.

f) Reklamace u inzerátů odevzdaných jako hotové (klientem graficky zpracované a předávané v elektronické podobě) je možné uplatnit pouze tehdy, je-li s podklady odevzdán i jejich barevný nátisk.

 

8. STORNOVÁNÍ

a) Objednavatel může stornovat vydání inzerátu nebo prospektové přílohy do termínu uzávěrky podkladů daného edičním plánem, a to bez povinnosti úhrady jakýchkoliv storno poplatků.

b) V případě, že objednavatel stornuje vydání inzerátu nebo prospektové přílohy po termínu uzávěrky, je povinen uhradit částku v plné výši platné pro jednotlivé uvedení inzerátu nebo prospektové přílohy.

c) V případě opakované inzerce, na níž byla smlouvou poskytnuta sleva, je při stornování vydání inzerátu nebo prospektové přílohy objednavatel povinen uhradit do doby stornování otištěnou inzerci ve výši, která je platná pro jednotlivě publikovanou inzerci.

 

9. OCHRANA DAT

Objednavatel i Vydavatelství se zavazují chránit veškeré informace, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek, před jejich zneužitím.

 

Vydavatelství MAC spol. s r.o.,

vydáno 1. 1. 2009

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz