B2B MAGAZÍN OBORU POHŘEBNICTVÍ

Spolupracujeme

FUNERAL QUARTAL 3-4/2011

Vyšlo 27. 10. 2011

Pro následující vyjádření jsme si dovolili vypůjčit slogan jedné z pojišťoven. Ten zní: Když se něco může pokazit, tak se to pokazí. Zatímco byla redakce natěšena na účast a prezentaci oborového veletrhu VENIA – MEMENTO, který se měl v listopadu opět po čtyřech letech konat v Brně, připadla nám nemilá povinnost informovat o tom, že veletrh se z důvodu mizivého zájmu vystavovatelů konat nebude. Prohlášení BVV otiskujeme na straně 8 tištěného vydání. Navíc se díky pozdnímu rozhodnutí organizátora pozměnil harmonogram vydávání magazínu a bylo nutné posunout termín vydání čísla 3/2011. S ohledem na krátký čas do konce roku, zbývající na přípravu čísla 4/2011, pak nastala nutnost spojit obě vydání do jednoho čísla, které bylo rozesláno předplatitelům. Věříme, že tuto situaci pochopíte. Určitě není obsah aktuálního dvojčísla o nic ošizen a nejdete v něm nejen všechny stále rubriky, na něž jste zvyklí, ale také řadu nových a často dosud nikde nezveřejněných informací, vztahujících se k oboru.
VYDÁNÍ VYCHÁZÍ JAKO DVOJČÍSLO 3-4/2011

 

Jak jsme již upozorňovali dříve, stál magazín FUNERAL QUARTAL na konci roku 2011, po své dvouleté existenci, před zásadním rozhodnutím. Magazín, který byl koncipován jako oborový časopis charakteru B2B pro obor pohřebnictví a obory jemu příbuzné a jehož úkolem bylo oslovovat orgány státní správy, samosprávy, instituce, společnosti, spolky, sdružení i občanské aktivity, jež s oborem pohřebnictví jakkoliv kooperují či přicházejí do kontaktu. Jeho cílem bylo prostřednictvím obsahu zprostředkovávat kontakt mezi těmito subjekty, ale současně se i podílet na vytváření pozitivního a přirozeného pohledu veřejnosti na tuto dosud tabuizovanou oblast lidské činnosti.

Po dva roky jsme byli jako vydavatelé schopni náklady nutné k přípravě, výrobě a distribuci magazínu pokrývat z finančních prostředků, získaných od několika desítek předplatitelů, minimální inzerce, ale především ze zdrojů, získaných jinými aktivitami našeho vydavatelství. Domnívali jsme se, že za tuto dobu přesvědčíme zejména zástupce oboru o účelnosti podobného periodika pro zvýšení prestiže oboru pohřebnictví a v neposlední řadě i pro rozvoj spolkového života, tak jak je tomu v mnoha západoevropských zemích.

Přes to, že o téma pohřebnictví a témata s ním související projevili výrazný zájem i špičkoví zástupci dalších společenskovědních disciplín – zdravotnictví, architektury, historie, muzejnictví, vzdělávání, sociální péče, kultury, výtvarnictví, řemeslných profesí a dalších, ukázalo se v průběhu vydávání magazínu, že obor pohřebnictví v ČR není natolik rozsáhlý, aby pouze toto téma bylo schopno zabezpečit jeho bezproblémové vycházení, zejména po stránce ekonomické. Určitým zklamáním pro nás byla i neochota (či nezájem?) zástupců oboru, spolupodílet se na zajištění prostředků nutných k zachování „jejich“ magazínu. Ale takový je život.

Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi získávanými a vydávanými prostředky do konce roku 2011 již překročil mez, za níž nám nelze vstoupit, a ani se nám dosud nepodařilo najít vhodného partnera, který by byl ochoten na sebe tuto odpovědnost převzít, museli jsme vydávání titulu pozastavit. Čas ukáže, zda toto rozhodnutí bude pouze dočasné a nám se ještě podaří najít zájemce, který by chtěl v námi započatém díle pokračovat, nebo zda to bude rozhodnutí konečné.

Děkujeme tedy tímto všem čtenářům, spoluautorům, inzerentům a dalším příznivcům magazínu FUNERAL QUARTAL za spolupráci i přízeň, kterou mu v uplynulých dvou letech projevovali, a loučíme se s nimi s přáním všeho dobrého a snad někdy…

Vydavatelství MAC, spol s r.o. a redakce FUNERAL QUARTAL

 

Články

Uveřejňujeme šesté a současně poslední pokračování seriálu publikovaného ke 100. výročí založení Společnosti přátel žehu, které připadlo na rok 2009. Věříme, že těm, jež nejsou členy Společnosti, ale i každému zájemci o historii seriál přinesl řadu zajímavých informací a možná pomohl lépe se zorientovat ve svých vlastních myšlenkách, týkajících se posledních věcí člověka.

S přibývajícím počtem cizinců, kteří se usazují a žijí v naší zemi, zvolna přibývá i jejich pohřbů. Poměrně silná je vietnamská komunita, do ČR přichází stále více Číňanů, žije a pracuje tu i mnoho občanů někdejšího SSSR. Jak je to vlastně s řečníky na jejich pohřbech? Kdo a jak je zajišťuje?

K pohřbívání zemřelých patří už po staletí neoddělitelně i kamenická práce a umění. Jedno kamenictví, které zajišťuje urnové hroby, jednohroby, dvojhroby i hrobky, navštívil reportér redakce Funeral Quartal na východním okraji Prahy.

Hlavním cílem Cechu hrobnického je konsolidovat a zvýšit úroveň hrobníků a správy hřbitovů v České republice. Jedná se čistě o nepolitické sdružení, ve kterém jsou zastoupeni hrobníci, provozovatelé pohřebišť, stavitelé hrobek, správci pohřebišť, pracovníci správy a údržby a další zájemci o tuto problematiku, a to bez ohledu na hlavní předmět podnikání, názory, postoje či náboženské vyznání. Současně spolupracuje na stavbě podzemních hrobek a návrhů kaplových hrobek s ateliérem architektů.

V České republice pravděpodobně neexistuje obor, který by neměl svůj vlastní oborový magazín. Pomineme-li některé krátkodobé pokusy z minulých let, až do roku 2010 byl obor pohřebnictví takřka „popelkou“ a takovýmto periodikem se pyšnit nemohl. Magazínem FUNERAL QUARTAL se podařilo místo, kde ještě pomyslný „tesař nechal díru“, velmi úspěšně zacelit. Cílem nebylo a není v prvním plánu vydělávat, ale informovat a současně pomáhat obor – a pro pohřebnictví to platí dvojnásobně – povznášet na úroveň, kterou si zaslouží. Nyní ale i tento magazín stojí před zásadním rozhodnutím, kdy očekává výraznou pomoc každého z Vás.

Lidský hyenismus může být natolik odporný, že by se snad člověk měl hyenám omluvit. Zmíněné šelmy by totiž rozhodně nikdy neudělaly to, co zaznamenali na oddělení patologie v jedné bratislavské nemocnici. Z úst zemřelé osmdesátileté ženy tam zatím neznámý lump doslova vyrval šest zubů.

V listopadu 2011 oslaví Pohřební ústav hlavního města Prahy 100 let od svého založení. Dne 6. listopadu 1911 udělilo Ministerstvo obchodu koncesní listinu obci pražské. Od tohoto data poskytuje Pohřební ústav občanům své služby.

Mimořádnou nepříjemnost museli v srpnu prožít rodinní příslušníci paní Eleonory ze středoslovenské vesnice Borčany u Bánovců nad Bebravou. Jejich maminka, babička a tchyně zemřela v nemocnici v Partizánském. Pozůstalí nechali její tělo okamžitě převézt do Borčan, kde bylo na místním hřbitově uloženo do chladicího boxu.

Vinařská obec Rakvice se do historie naší země zapsala bohužel i tragédií školního výletu, k níž došlo 26. května 1936. Na výlet na Pálavu tehdy odjelo na osmi koňských povozech 106 dětí. Při třetím převozu spřežení s vozem a dětmi na převoznickém prámu přes rozvodněnou řeku Dyji u nedalekých Nových Mlýnů utonulo 31 dětí ve věku 10 – 11 let a kočí s koňmi.

Každý zemřelý muslim by měl být co nejdříve pohřben. Pokud to okolnosti dovolují, pohřeb se koná ještě tentýž den, nebo druhý den po smrti. Se zemřelým je nutné zacházet ohleduplně a se vší pietou. Pokud je k dispozici voda, musí proběhnout omývání zemřelého, které provádějí nejlépe dva až tři lidé.

QUARTAL MEDIA informuje

ÚKLID+ČIŠTĚNÍKromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který na
svých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.

Zaregistrujte se a prohlížejte

Zaregistrujte se a využívejte nový, atraktivnější způsob prohlížení elektronické verze magazínu FUNERAL QUARTAL na našem webu.

Zajímavosti - Novinky

ROVNOVÁHA - nový zpravodaj z oblasti hospicové péče

APHPP vydává od dubna 2010 zpravodaj ROVNOVÁHA, který každé 2 měsíce přináší aktuální informace z hospiců v ČR a témata týkající se rozvoje hospicové paliativní péče. Zpravodaj vychází elektronicky, je ke stažení na www.asociacehospicu.cz

Pohřeb a jeho organizace

Vyšla nová verze brožurky Pohřeb a jeho organizace. Jedná se o rozšířené a aktualizované vydání úspěšné příručky pro pozůstalé, kterou vydalo MMR v květnu 2010.

Doporučujeme

 

FUNERALQ.CZ je internetový portál magazínu FUNERAL QUARTAL, který vychází jako čtvrtletník ve Vydavatelství MAC, spol. s r.o.,
redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA.

Adresa redakce: Na Spojce 968/7, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

Tel. +420 226 218 862, fax: +420 226 218 865, e-mail: redakce@funeralq.cz, www.funeralq.cz